Tubeeckx-Goossens
Tubeeckx-Geudens    
*1923    
Tubeeckx Carolus Tubeeckx-Goossens Goossens Florentina
1925-2005 *1952 1932-2005
  Tubeeckx Alfons 1952-
  Tubeeckx François 1954-
  Tubeeckx Laurent 1960-
  Tubeeckx Maria Louisa 1961-